روانشناسی مشاوره

آزاد کردن قدرت درون

قدرتت را آزاد کن

گاهی آنقدر همه چیز را دور از دسترس می پنداریم که نمدانیم که انچه که تصورش را هم نمیکنم به ما نزدیکتر از آن بوده که فکرش را در سر بپرورانیم .همه چیز در درون خودتان است و اهداف آرزوهای شمت دست یافتنی تر از همیشه می باشد.

فقط کافی است اندکی برای خودتانوقت بگذارید ودر یابید که خداوند درون شماست .همانطور که بارها در قران ذکر شده که خداوند از رگگردن به شما نزدیکتر است .اگر بتوانیدبا خودتان رابطه برقرار کنید وقدرت درون خود را کشف کنید در میابید که زندگی شادتر وزیباتر ازآن است که هر لحظه در ناراحتی سپری شود .

چگونه قدرت درون خود را فعال کنیم ؟

برای تقویت قدرتدرون اولین گام اساسی این است که باور کنید شما که شما نیز یک خالق هستید .برای این منظور احتیاج دارید که خودتان را از بالا نگاه کنید وخود را دوست داشته باشید .با خوتان مهربان باشید .قدر تمام آنچه خداوندبه شما عطا کرده را بدانید .

تشکر وقدردانی ،دوست داشتن ودیدن آنچه که هستید ،در شما حس شاد بودن را می افریند وتنها با شادمانی است که میتوان آفرید وخالق قدرت درون بود .همه ما بخشی از وجودمان را باور داریم که توانستیم با آن چیزی بدست اوریم .این دقیقا باوری است که تعیین می کند ما موجودی هستیم با توانایی ها ومحدودیت های خاص ….

ولی باورهایی وجود دارند که میتوانند شما را در مسیر موفقیت ،شادمانی ،سلامتی وتمام آنچه که آرزومند یا نیاز مندش هستید قرار بدهد .درست در اینجاست که میتوانیم با خود بالاتر وآگاهی آشنا شویم تا تمام برداشتی که تاکنون از (من ومنیت)که بطور معمول در سطح عمومی فراگیر شده تغییر پیدا کند .

در واقع این (خود بالاتر )ما مفاهیم گسترده تری از (من )دارد وبه سختی میشود آن را جایگزین منی که عمری راصرفش کردیم کرد .چون تاکنون ما خود را محدود می دانستیم وهمواره بر این اساس زندگی کردیم .اولین گام این است که بدانید :شما چه کسی هستید ؟از کجا آمده اید ؟به کجا میروید ؟ همه ما از یک مبدا آمده ایم بنابر این فکر میکنیم باید شبیه به چیزی باشیم که از ان به وجود آمده ایم .

آفریدگار در میان هر مخلوقی ،تکه ای از خود وروحی از طبیعت خود را به جای گذاشته است که به واسطه آن هر مخلوقی میتواند خالق باشد یعنی به جای اینکه منتظرباشید تا نیازهایتان از جایی دیگر تامین شود میتوانیدتوسط قدرت فکر وروحتان کار کنید تا عناصری را که به آن نیاز دارید خودتان بدست آورید.

چگونه به سکوت ذهن برسیم ؟

یکی از راهای تقویت قدرت درون ،مراقبه است .با مراقبه میتوان به قدرت درون وخود آگاهی دست یافت .فقطکافی است هر روز صبح یا شب به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه برای خودتان زمان بگذارید .به آرامی ودر کمال آرامش بنشینید ،اجازه بدهید ذهنتان از افکار روزمره تان پر وخالی شود وبه انها نگاه کنید .

در مدت زمان کمی ذهن شروع به سکوت میکند .حالا میتوانید این جمله را با خود تکرار کنید :من آگاه هستم من نیرومند هستم .با تکرار این عبارت شما راه پذیرش وراه دستیابی به آرزوهایتان را هموار میکنید .مرحله بعدی آن ،استفاده از تخیل است .اجازه بدهید افکارتان  انطور که میخواهید شکل بگیرد .خود را محدود به زمان یا موقعیت خاصی نکنید .همه چیزرا به وقوع پیوسته وخود را در رویایتان غوطهور کنید .زندگیتان را طوری که از تمام محدودیتهای ظاهری به دور باسد تجسم کنید .تخیل وتجسم را که منبع همه وجود یا واقعیت فیزیکی است را گسترش دهید .

چیزی که بوجود می آید در گام اول مقاومت ذهن وعدم پذیرش است .اما شما میتوانید فراتر روید وبا ممارست خود در آن جایگاهی که دوست دارید وزندگی که آرزومند آن هستید ویارابطه ای که انتظارش را دارید ببینید .جمله معروف آلبرت انیشتین را در این رابطه بکار میبرم :تخیل از دانش مهمتر است .دانش همواره محدود شده است در حالی که تخیل جهان را احاطه کرده است .

اکنون میتوانید اهدافتان را تعیین کنید وآنها را در لیست بلند مدت یا کوتاه مدت قرار دهید وبه ترتیب برایشان وقت بگذارید .خود را در تخیلتان ببینید که به اهدافتان دست پیدا کردهاید وآنهایی را انتخاب کنید که با تلاش در مسبر زندگیتان بتوانید در کوتاه مدت یا بلند مدت به آنها دست بیابید .حالا زمان حرکت از (من نمیتوانم )به (من میتوانم )فرا ریده است .ترسهایتان ،ضعفهایتان وهر کجایی که حس ناتوانی را در شما تقویت میکند را ببینید .حالا (من میتوانم  در این کار موفق شوم) را جایگزین ( من نمیتوانم در این کار موفق شوم) کنید .

تمام نقاط درونیتان را بررسی کنید وبه همین ترتیب پیش بروید .اکنون وقت آن است که قدمی فراتر بگذارید وآرزوهایتان را احساس کنید .هر احساسی دارای تاثیر ناخود آگاه است وباید آن حس ظاهر شود مگر انکه یک حس نیرومندتر با ماهیتی مخالف آن را بی اثر کند .از میان دو احساس آنچه ظاهر میشود قویتر است .(من خوش اندام هستم ) نسبت به (من خوش اندام خواهم بود )اعترافی به آنچه من اکنون نیستم میباشد .

آنچه که حس میکنید (هستید )به انچه که حس میکنید (خواهید بود)قویتر است .پس آرزویتان را اکنون طوری ببینید که هستید ودارید ویا مالک ان موقعیت وموفقیت هستید .با این حال تحقق واقعی آرزوهایمان زمانی رخ می دهد که بطور واقعی آن را در درونمان ودر زمان حال حس کنیم .هر چند که هنوز محقق نشده باشد .در وااقع این تمرین نشان میدهد که از قدرت درون ماچه نقشی در خلق وتجلی اهداف وآرزوهایمان دارند .

-قدرت ذهن یکی از عوامل تاثیر گذار در مسیر موفقیت انسان قدرت ذهن اوست .ذهن مجموعه ای از آرزوها ،احساسات وتخیلات انسان میباشد .وبر خلاف مغز هیچگونه ماهیت مادی ندارد .قدرت ذهن بسیار مهم وارزشمند است .از نمونه های قدرت ذهن میتوان به غلبه بر بیماری های جسمی وروحی اشاره کرد .

در واقع اگر بتوانید قدرت ذهن خود رابر روی چیزی که میخواهید بدست اورید ،متمرکز کنید ،زندگی شما به طرف رسیدن به آن هدف حرکت خواهد کرد .کافیست انرژی منفی خود را از خود دور کنید ومثبت گرایی را در خود تقویت کنید تا به اهمیت قدرت ذهن پی ببرید .

قدرت ذهن در رسیدن به آرزوها :

تمامی احساسات شما از درونتان رخ میدهد بطوری که میتوان گفت احساسات وقدرت درون رابطه مستقیم با هم دارند .بیشتر احساسات انسانها در جایی بنام ضمیر نا خود آگاه شکل میگیرو که میتوان گفت قدرت ضمیر نا خود آگاه انسان بسیار بالا است نوع احساساتتان دقیقا تجربه شما از زندگی است .

نهایت حسی که معرف خداوند وخود برتر شماست حس عشق است وخدا عشق است وهر کسی که از عشق پیروی می  کنداز خداوند پیروی میکند و خدا دراوست.اکنون برای اینکه تمامی احساسات شما از عشق آکنده شود وبه آرزوهایتان دست یابید کافی است در روز هنگام صبح یا عصر بنشینید یا ارام دراز بکشید وسعی کنید تمامی اندامهای خود را رها کنید ودر حالت ریلکس باشید .

حالا توجهتان را به تنفستان معطوف کنید وآرام ویکنواخت نفس بکشید .۱۰ بار تنفستان را به صورت دم وبازدم به آرامی وعمیق تکرار کنید اکنون آن موهبت دلخواهتان را تصور کنید که با عشق فراوان احاطه شده است وشما در لحظه حال آن را بدست آورده اید .دقایقی به نظاره این موهبت بپردازید واجازه دهید که نقش ها جان بگیرند .

میتوانید پیش از انجام این تمرین ساعتتان را کوک کنید تا راس ۱۵ دقیقه بتوانید چشمهایتان را باز کنید .این مدیتیشن شما را در رسیدن به هدفتان نزدیک ونزدیکتر میکند وبه ضمیر نا خود آگاه شما فرمان تحقق میدهد ..

مراقبه قبل از خواب

درنهایت به شب که زمان استراحت وخواب شماست میرسیم .خواب زمانی است که شما حواس پنجگانه وذهن هوشیارتان را ترک میگویید وبه ذهن نیمه هوشیارتان ملحق میشوید .قدرت ضمیر نا خود اگاه بسیار زیاد است بطوری که زمانی که خواب هستید ضمیر نا خود آگاه شما همه چیز را ثبت و ضبط میکند.ذهن به آنچه که برنامه ریزی شده است پاسخ میدهد .

میتوانید پیش از خواب اجازه دهید ذهنتان به دلسردی های روز وشکست ها بیندیشد یا اینکه احساس برآورده شدن آرزوهایتان را با کمک گرفتن از قدرت ذهن خود جایگزین آن افکار منفی کنید .تمام ناامیدی ها را از خود دور کنید وشادی و آرامش را جایگزین آن کنید وهرگز در میان آشفتگی نخوابید .قدرت ضمیر ناخود آگاه بسیار بالاست وهمه چیز از ضمیر نا خود آگاه انسان ایجاد میشود .

پس اولین قدم در دستیابی به موفقیت ها درک وشناخت عمیق ضمیر نا خود آگاه است واین اریست بسیار مهم که انسان بتواند در میان روزمرگی هایش ومشغله های امروزی از قدرت درون خود غافل نشود.

مشاهده بیشتر

دکتر نادر اباذری

فارغ التحصیل روانشناسی بالینی عاشق مطالعه و یادگیری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا