رفتار و رفتار درمانی

رفتار مهم ترین موضوعی است که در روانشناسی مورد ارزیابی قرار می گیرد. این طور می توان گفت که همه تلاش های روانشناسی از دوران گذشته تا به حال بر این موضوع متمرکز بوده است. به عبارت دیگر، تلاش بر این است تا رفتارهای هنجار و نابهنجار تا حدامکان قابلیت تعریف و تعیین حد و … ادامه مطلب رفتار ...