جدیدترین ویدئوهای آموزشی

  2 هفته پیش

  علت واکنش های رفتاری متفاوت در ارتباط با موضوعی مشترک

  علت واکنش های رفتاری متفاوت در ارتباط با موضوعی مشترک ؛ گروه علمی – آموزشی سایکولرنینگ یکی از علت هایی…
  2 هفته پیش

  خطای شناختی تفکر دوقطبی

  خطای شناختی تفکر دوقطبی؛ دکتر مریم حسینی ؛ گروه علمی – آموزشی سایکولرنینگ امروز می خواهیم در مورد خطای شناختی…
  2 هفته پیش

  خطای شناختی برچسب زدن

  خطای شناختی برچسب زدن؛ دکتر مریم حسینی ؛ گروه علمی – آموزشی سایکولرنینگ  
  2 هفته پیش

  خطای شناختی؛ فاجعه سازی؛ دکتر مریم حسینی

  خطای شناختی فاجعه سازی؛ دکتر مریم حسینی ؛ گروه علمی – آموزشی سایکولرنینگ چرا وقتی یه حادثه مشترک برای ما…
  2 هفته پیش

  خطای شناختی؛ دکتر مریم حسینی

  خطای شناختی؛ دکتر مریم حسینی ؛ گروه علمی – آموزشی سایکولرنینگ چرا وقتی یه حادثه مشترک برای ما اتفاق میفته…